Tư vấn và nâng cao năng lực cho nam giới trong phòng tránh bạo hành giới ở Cửa Lò
Cập nhật lúc : 7/27/2011 11:30:07 AM

 

Dự á n &ldquo Mô hì nh tư vấn và nâ ng cao năng lực cho nam giới trong phò ng trá nh bạo hà nh giới&rdquo do UBND thị xã Cửa Lò (trực tiếp là Đoà n thanh niê n thị xã ) thực hiện từ 1-4-2010 đến 31-3-2011, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâ m Sá ng kiến Sức khoẻ và Dâ n số (CCIHP) và sự điều hà nh quản lý của RutgersWPF (một NGO Hà Lan) vừa cô ng bố kết quả thực hiện và o đú ng ngà y kết thú c dự á n 31 thá ng 3 năm 2011. Dự á n là một hợp phần bổ sung cho một chương trì nh phò ng chống bạo hà nh gia đì nh do CCIHP thực hiện cũng tại thị xã từ 2006. Sự kiện được tổ chức ở dạng một hội thảo tại Câ u lạc bộ bá o chí (Press Club) với hơn 100 tham dự viê n từ cá c NGO trong nước và quốc tế, cá c tổ chức phụ nữ, cá c cơ quan nghiê n cứu, cá c trường đại chọc, đại diện cơ quan thực hiện dự á n, cơ quan tư vấn kỹ thuật và nhó m đá nh giá dự á n đến từ Đại học Lao động- Xã hội Hà Nội.

Trong dự á n nà y, RutgersWPF, với sự tà i trợ của WB, đã thử nghiệm thực hiện một chương trì nh đà o tạo cá c tư vấn viê n là nam thanh niê n trong 7 phường của thị xã theo tiếp cận nhó m với mong đợi cá c tư vấn viê n thực hiện chức năng tư vấn và giá o dục cá c thà nh viê n trong cộng đồng về bạo lực gia đì nh, với người thâ n, như vợ, bạn gá i và cá c kiểm soá t bản thâ n, kỹ năng giao tiếp, là m cha và là m chô ng, cũng như cá c trá ch nhiệm dâ n sự khi gâ y ra bạo lực với người khá c.

Trước khi thực hiện ở Việt Nam, theo chị Seski Noya, cá n bộ của RutgerWPF tại Yogakarta, chương trì nh đã được thử nghiệm ở Nam Phi (2008) cũng như ở Indonesia (2009). Tuy nhiê n những kết quả thử nghiệm ở hai nước cho thấy mô hì nh có những thá ch thức lớn khi một số đá ng kể như đến gần một nửa những tư vấn viê n bỏ cuộc, một tư vấn viê n hỗ trợ được khoảng 3 người (là những người đang thi hà nh á n, hoặc được nhà thờ yê u cầu tư vấn) trong năm, trong đó thì có khoảng ¼ người được tư vấn có thay đổi hà nh vi tí ch cực (Cape Town 5/29 và Indonesia 7/27 người). Đá ng chú ý là ở Indonesia, thô ng tin về bạo hà nh gia đì nh có thể thu thập từ nhiều nguồn như cá c trung tâ m hỗ trợ nạn nhâ n của bạo hà nh gia đì nh là nữ và trẻ em, cá c trung tâ m xử lý khủng hoảng của chí nh phủ và cá c tổ chức ngoà i chí nh phủ, cá c văn phò ng luật sư, cá c toà á n huyện, tỉnh và trung ương.

Ở Việt Nam, khi thực hiện chương trì nh đà o tạo, ví dụ cá c câ u chuyện, cá c trò chơi, nội dung về phò ng chống bạo lực gia đì nh, CCIHP đã được cải biê n cho phù hợp với điều kiện phá p luật và văn hoá địa phương. Cá c học viê n được đà o tạo thà nh giảng viê n nguồn để truyền thô ng những kiến thức kỹ năng cho cá c thà nh viê n cá c CLD dà nh cho nam thanh niê n. Đến lượt mì nh, thà nh viê n cá c CLD được mong đợi là vận dụng những điều được biết cho chí nh mì nh và thà nh viê n gia đì nh, hay khi họ được tổ chức trong cá c câ u lạc bộ dà nh cho nam thanh niê n. Dự á n cũng thực hiện nhiều hoạt động truyền thô ng, thô ng qua cá c phương tiện truyền thô ng, phương tiện giao thô ng cô ng cộng ở cửa lò , cá c cuộc diễu hà nh, cá c sự kiện văn nghệ của thanh niê n. Dự á n cũng tổ chức gó c tư vấn cho cá c nạn nhâ n của bạo hà nh (khô ng thấy có tư vấn qua điện thoại- một mô hì nh được Csaga thực hiện rất thà nh cô ng ở Hà Nội).

Có thể thấy dự á n đã có nhiều hoạt động rất đặc trưng cho thanh niê n. Ô ng Nguyễn Văn Sỹ, bí thư Thị đoà n Cửa lò cho biết dự á n đã tổ chức 7 nhó m nam thanh niê n (mỗi phường một CLB Nam Thanh niê n Thời đại mới), mỗi nhó m có 15 thà nh viê n. Mỗi phường cũng tổ chức một Gó c Tư vấn, đặt trạm xá phường hoặc văn phò ng một đoà n thể phường. Cá c Gó c tư vấn đã thực hiện 17 ca tư vấn, và được khoảng 100 người tới thăm. CCIHP đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho 30 cá n bộ đoà n về giới, kỹ năng tư vấn, điều hà nh nhó m, truyền thô ng v.v. tới tổng thời lượng lê n tới 20 ngà y học.

Sau khi được CCIHP tập huấn, cá c cá n bộ Đoà n phường đã tổ chức cá c buổi sinh hoạt nhó m &ldquo Nam thanh niê n thời đại mới&rdquo với cá c thanh niê n hiện đang sinh sống tại phường. Mỗi buổi sinh hoạt tổ chức như một cuộc tập huấn thu nhỏ, với mong muốn là cá c thà nh viê n có cá c kiến thức và kĩ năng để á p dụng và o cuộc sống, và truyền thô ng cho cộng đồng xung quanh. Trong một năm cá c nhó m đã sinh hoạt được 55 lượt, và tổ chức được 7 hội thi với 10.000 người tham gia, 35 buổi truyền thô ng ở cộng đồng, mí t tinh tuần hà nh bằng xe điện. Dự á n cũng tổ chức giải bó ng đá với 12 đội tham gia với thô ng điệp &ldquo Chơi đẹp, khô ng bạo hà nh&rdquo . Có thể thấy tiếp cận ở Việt Nam là hoà n toà n khá c với cá c kinh nghiệm của RutgerWPF tại Indonesia và Nam Phi, í t nhất là về tư vấn viê n, về người được tư vấn, cũng như tá c động tới cộng đồng. Bá o cá o của nhó m đá nh giá cũng xá c nhận những kết quả đã được của dự á n. Theo bá o cá o, có 70% tham dự viê n cá c CLB của nam thanh niê n đã xá c nhận có vận dụng cá c kỹ năng được truyền thô ng trong quan hệ của mì nh ở gia đì nh và với người thâ n.

Tại hội thảo, hầu hết ý kiến của người tham dự hoan nghê nh tí nh sá ng tạo của dự á n và tiê n phong trong việc tá c động và o nhó m nam khi thực hà nh phò ng chống bạo lực gia đì nh. Cá c dự á n khá c thường tá c động và o phá i nữ và tổ chức của phụ nữ, thực hiện cá c biện phá p nâ ng cao năng lực (hiểu biết về quyền của phụ nữ, giá o dục phá p luật, rè n luyện kỹ năng tự bảo vệ, và tì m sự bảo vệ của cộng đồng) cho cá c cá nhâ n tổ chức ở cộng đồng, hoà n thiện hệ thống tư vấn phá p lý cho nữ nạn nhâ n, và tổ chức nhà tạm lá nh cho cá c nạn nhâ n, và xâ y dựng cá c CLB của nữ. Những dự á n nà y được nhận được những gó p ý là khô ng tá c động và o nguồn gốc của bạo lực gia đì nh, mà tá c động và o &ldquo nhó m nạn nhâ n&rdquo , và vì vậy khô ng giải quyết tận gốc vấn đề bạo lực trê n cơ sở giới.

Một đại biểu từ NGO địa phương tỏ ý đá ng tiếc là nhó m đá nh giá khô ng đưa ra cho hội thảo bằng chứng từ cuộc điều tra kiến thức thá i độ hà nh vi (KAP) của thà nh viê n CLB hoặc của cá c cá n bộ đoà n được tập huấn. Hội nghị khô ng có thô ng tin chi tiết về nhó m người tới tham vấn ở cá c Gó c tư vấn của dự á n, hoạt động tư vấn hỗ trợ và và tá c động tới 17 người đã tham vấn ở cá c Gó c Tư vấn. Hội nghị cũng khô ng đưa ra thô ng tin về tì nh hì nh bạo lực gia đì nh, cá c mô hì nh bạo lực trước và sau dự á n ở thị xã . Với những thô ng tin thiê n về mô tả kết quả (output) như vậy, người dự hội thảo có í t cơ hội đá nh giá được hiệu quả của mô hì nh ở Việt Nam với hai mô hì nh đã thực hiện ở Indonesia và Nam Phi.

Về khả năng duy trì hoạt động của dự á n, cá c thà nh viê n tham gia hội thảo cho rằng, thời gian 12 thá ng là đủ để thử nghiệm chương trì nh đà o tạo và cá c cô ng cụ đi kè m, nhưng khô ng đủ để mở rộng và chưa rõ khả năng duy trì tá c động của dự á n. Ô ng Jerry Clewett, giá m đốc RutgersWPF Việt Nam, nhì n nhận sự cam kết của UBND thị xã như một dấu hiệu tốt để duy trì dự á n. Ô ng nó i:&rdquo đâ y là một dự á n hiếm hoi của tổ chức phi chí nh phủ mà chí nh quyền địa phương thể hiện một cam kết mạnh khi đối ứng nguồn vốn tới 235 triệu VND cho giai đoạn ba năm tới của dự á n của CCIHP&rdquo . Đại biểu từ RDSC cho rằng, kết quả của dự á n về chương trì nh đà o tạo cá c tư vấn viê n có thể có tá c dụng rộng rã i khi được lồng ghé p và o chương trì nh đà o tạo (chí nh khoá hoặc ngoại khoá ) cho nhâ n viê n cô ng tá c xã hội ở bậc đại học- một ngạch viê n chức mới trong hệ thống cô ng chức nhà nước mới được triển khai trong năm 2010.

Qua hội thảo, có thể thấy ngay tá c động mở rộng của dự á n là     hơn 100 tham dự viê n đã được nhận cuốn sổ tay hướng dẫn cho tập huấn viê n về chương trì nh tham vấn cho nam thanh niê n đã tới cá c cá n bộ thực hà nh của cá c NGO, cá c cá n bộ nghiê n cứu giảng dạy của cá c trường đại học, cá c viện nghiê n cứu, và cá c cơ quan quản lý nhà nước. Cuốn sá ch có thể đến được rộng rã i hơn với cộng đồng nếu có tải được từ trang web của CCIHP. Cá c bộ cô ng cụ mà dự á n thử nghiệm (bao gồm chương trì nh đà o tạo tư vấn viê n, bộ cô ng cụ theo dõ i đá nh giá ) về sau nà y cũng sẽ hữu í ch cho cá c tổ chức NGO để tham khảo../.

Về đầu trangIn trang

THỜI TIẾT

TỶ GIÁ

Đon vị thành Viên

 • Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
  Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
 • Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
  Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
 • TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
  TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
 • TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
  TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
 • TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
  TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
 • TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
  TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
 • TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
  TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
 • Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
  Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
 • TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
  TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
 • TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
  TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
 • TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
  TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
 • Lebron soldier 11
 • Puma Fenty
 • lebron soldier 9
 • stephen curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • nike vapormax
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • john wall shoes
 • puma fenty
 • adidas john wall
 • asics shoes
 • j wall shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • http://www.stephencurryshoes.com
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • kobe 12
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • curry shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • irving shoes
 • adidas crazy explosive
 • kyrie 4
 • crazy explosive
 • crazy explosive shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • stephen curry shoes
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • kyrie 4 Shoes
 • kyrie 4
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • under armour shoes
 • ua shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • ultra boost Shoes
 • adidas ultra boost Uncaged
 • Ultra Boost
 • adidas tubular
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • nike air max
 • air max nike
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • air max 95
 • bape hoodie
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • Curry One
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • kyrie 2
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • air jordan shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Curry Shoes
 • curry one
 • michael jordan
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Rose 6
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • Curry Shoes MVP
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour Curry Shoes
 • Air Huarache
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • Air Huarache Run
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • kyrie 4
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • nike lebron james shoes
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot watches
 • nike kd 8
 • kd 8
 • tissot 1853
 • tissot watches for sale
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot 1853
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier ix
 • lebron 15
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas tubular Shadow
 • adidas tubular Radial
 • adidas tubular Viral
 • adidas tubular Defiant
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • ultra boost 3.0
 • adidas alphabounce
 • rose 7
 • d rose 7
 • adidas boost
 • nmd boost
 • yeezy boost
 • Ultra boost
 • ZX Flux boost
 • Stan Smith boost
 • Superstar boost
 • EQT boost
 • adidas d rose 7
 • adidas alphabounce Xeno
 • Puma Rihanna Creepers
 • Rihanna Creepers
 • Puma Rihanna Creepers Suede
 • Puma Rihanna Creepers Camo
 • Puma Rihanna Creepers Velvet
 • Puma Rihanna Fenty Slides
 • Puma Rihanna Creepers Shoes
 • adidas alphabounce Ams
 • adidas alphabounce Shoes
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • Adidas Outdoor Terrex
 • Adidas Outdoor Terrex Trailmaker
 • adidas terrex shoes
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • Puma Fenty Slides
 • Puma Fenty
 • Puma Fenty by Rihanna
 • Rihanna Sandals
 • Rihanna Slides
 • Puma Disc
 • Puma Disc Blaze
 • Puma Disc Shoes
 • Puma Rihanna
 • Puma Rihanna Fenty
 • asics gel kayano 23
 • canada goose
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • Puma Fenty By Rihanna
 • Puma Fenty Sandals
 • Puma Fenty Fur Slides
 • Nike PG1 Shoes
 • Nike PG1
 • nike sock racer
 • nike air sock racer og
 • Nike PG1 Shining
 • Nike Paul George 1
 • adidas yeezy boost
 • canada goose
 • Nike Pg1 Shine
 • damian lillard shoes
 • d lillard shoes
 • adidas eqt
 • nike sock racer
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • Lebron soldier 11
 • nike air max flair
 • adidas nmd womens
 • air jordan 1
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike air vapormax
 • nike air vapormax flyknit
 • nike huarache
 • calvin klein
 • calvin klein underwear
 • calvin klein outlet
 • yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas iniki
 • ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 flyknit
 • Nike air force 1 Multicolor
 • adidas ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 Oreo
 • Nike air force 1 Ultra
 • Nike air force 1 Casual Shoes
 • nike air max 90 ultra
 • nike air max 90
 • nike air max 90 ultra Essentil
 • nike air max 90 ultra Moire
 • nike air max 90 ultra Flyknit
 • nike air max 90 ultra Hyyperfuse
 • wholesale hats
 • wholesale caps
 • oakley holbrook
 • ultra boost 4
 • oakley holbrook sunglasses
 • oakley sunglasses
 • adidas superstar
 • New Era Hats
 • Cheap Snapbacks
 • Snapback Hats
 • nike zoom all out
 • nike zoom all out low
 • nike zoom all out flyknit
 • nike zoom all out shoes
 • curry 4
 • Wholesale Snapback Hats
 • curry 4
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kevin durant 10
 • adidas pure boost
 • curry 4
 • birkenstock sandals
 • lebron 15 shoes
 • birkenstock shoes
 • nike flyknit racer
 • nike air force 1 high
 • nike air force ones
 • nike roshe run
 • nike roshe run one
 • nike air more uptempo supreme
 • nike air more uptempo x suprem
 • air more uptempo
 • supreme x nike
 • nike supreme
 • nike roshe run two
 • kyrie 4
 • puma suede
 • nike zoom vaporfly elite
 • nike zoom vaporfly
 • mizuno shoes
 • mizuno running shoes
 • 友情链接:代孕武汉代孕 武汉代孕 代孕 代孕