Thông báo Tuyển dụng của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội ISDS
Cập nhật lúc : 7/27/2011 11:34:40 AM

 

& ldquo Dự á n Quỹ toà n cầu phò ng, chống HIV/AIDS& rdquo do Quỹ toà n cầu phò ng chống AIDS, Lao và Sốt ré t tà i trợ, do Bộ Y tế là m cơ quan chủ quản đã bắt đầu triển khai,    trong đó có   Dự á n thà nh phần Liê n hiệp cá c hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam(VUSTA), Mảng dự á n do Viện Nghiê n cứu Phá t triển Xã hội (ISDS) thực hiện là một hợp phần tiểu dự á n nằm trong hợp phần Dự á n do VUSTA quản lý .

 

Hoạt động của Dự á n tiểu thà nh phần do ISDS chịu trá ch nhiệm thực hiện nhằm mục đí ch nâ ng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và cá c tổ chức xã hội trong chương trì nh phò ng chống HIV/AIDS quốc gia, gó p phần giảm tỷ lệ lâ y nhiễm HIV và nâ ng cao chất lượng sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV tại cá c địa bà n thực hiện dự á n. Dự  á n  sẽ được thực hiện tại 05 tỉnh thà nh Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phú c, Cần Thơ và Vĩnh Long. Dự á n sẽ  ké o dà i trong vò ng 5 năm, từ 2011-2015.

 

Ban Quản lý Dự á n tiểu thà nh phần ISDSđang tì m kiếm ứng viê n phù hợp cho cá c vị trí cá n bộ dự á n, cá n bộ điều phối dự á n khu vực, kế toá n dự á n là m việc toà n thời gian cho Ban quản lý dự á n tại Hà Nội.

 

1/ Vị tri CÁ N BỘ DỰ Á N

 

Tê n vị trí : cá n bộ Dự á n, Ban QLDA tiểu thà nh phần ISDS, & ldquo Dự á n Quỹ Toà n cầu phò ng chống HIV/AIDS& rdquo

 

Số lượng: 02 người

 

Nhiệm vụ:

Cá n bộ dự á n chiu trá ch nhiệm chí nh trong việc điều phối và quản lý , theo dõ i thực hiện cá c hoạt động của dự á n tại cấp tỉnh. Cá n bộ dự á n sẽ chịu trá ch nhiệm thực hiện cá c nhiệm vụ sau:

 

1.            Đại diện cho BQLDA tiểu thà nh phần ISDS liê n hệ với cá c đối tá c địa phương và cá c tổ chức cộng đồng/ cá c nhó m tự lực để xú c tiến cá c hoạt động của dự á n theo kế hoạch đề ra tại tỉnh dự á n

2.            Hỗ trợ cá n bộ điều phối khu vực của dự á n trong việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đối tá c thực hiện tại cá c tỉnh dự á n thuộc khu vực phụ trá ch.    Đảm bảo cá c điều khoản và cam kết của hợp đồng được thực hiện theo đú ng yê u cầu đề ra.

3.            Lập kế hoạch theo dõ i và giá m sá t hoạt động của cá c tổ chức thực hiện

4.            Hợp tá c chặt chẽ với đối tá c để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của cá c hoạt động.

5.            Điều phối và giá m sá t hoạt động của cá c đối tá c thực hiện dự á n trê n địa bà n tỉnh dự á n

6.            Tổ chức cá c chuyến giá m sá t và hỗ trợ hoạt động cho cá c đối tá c thực hiện dự á n theo lịch trì nh đề ra trong kế hoạch hoạt động của dự á n tiểu thà nh phần

7.            Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thờicho cá c đối tá c thực hiện dự á n trong quá trì nh triển khai cá c hoạt động thường xuyê n như tham gia đà o tạo, cung cấp dịch vụ cho đối tượng, huy động nhâ n lực và quản lý nguồn tà i trợ. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho cá c đối tá c địa phương trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trì nh thực hiện cá c hoạt động dự á n tại địa bà n tỉnh do mì nh phụ trá ch.

8.            Tổ chức giá m sá t và hỗ trợ thường xuyê n cho cá c đối tá c thực hiện dự á n tại địa bà n theo lịch trì nh đề ra trong kế hoạch dự á n

9.            Giá m sá t và thú c đẩy đối tá c địa phương nộp bá o cá o tiến độ đú ng hạn. Tổng hợp cá c bá o cá o của cá c đối tá c thực hiện và là m bá o cá o kết quả và tiến độ hoạt động của dự á n tại địa bản do mì nh phụ trá ch theo yê u cầu bá o cá o và thời hạn bá o cá o do BQL dự á n đề ra.

10.    Bá o cá o kịp thời những khó khăn, thá ch thức hoặc những vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện dự á n lê n Điều phối viê n khu vực của dự á n

11.    Bá o cá o trực tiếp tới Điều phối viê n khu vực của dự á n

12.    Tham gia giao ban và bá o cá o tiến độ thường kỳ với BQLDA tiểu thà nh phần ISDS

 

Yê u cầu:

·                 Tốt nghiệp đại học cá c ngà nh khoa học xã hội và nhâ n văn, chuyê n nghà nh xã hội học, dâ n số học, tâ m lý học, ngà nh y tế/y tế cô ng cộng, hoặc ngà nh    cô ng tá c xã hội

·                 Có kinh nghiệm là m việc về cá c dự á n can thiệp trong lĩnh vực phò ng chống HIV, đặc biệt là kinh nghiệm là m việc với cá c tổ chức cộng đồng và cá c nhó m dễ bị tổn thương (như người có HIV, phụ nữ, trẻ em nhiễm/ bị ảnh hưởng bởi HIV, người nghiện ma tú y, phụ nữ bá n dâ m, nam quan hệ tì nh dục với nam)

·                 Có kinh nghiệm trong là m việc với/ hoặc hỗ trợ cá c tổ chức xã hội dâ n sự (NGO trong nước, tổ chức cộng đồng)

·                 Có khả năng là m việc độc lập, đề ra cá c sá ng kiến và quản lý nhiều hoạt động diễn ra đồng thời

·                 Có khả năng đi cô ng tá c địa phương tới tỉnh dự á n một cá ch thường xuyê n

·                 Ký năng là m việc nhó m tốt, khả năng thí ch nghi cao trong mô i trường nhiều á p lực

·                 Có khả năng truyền đạt cá c vấn đề kỹ thuật một cá ch hiệu quả và thuyết phục

·                 Khả năng truyền đạt kiến thức thô ng qua đà o tạo và huấn luyện

·                 Khả năng quản lý nhiều hoạt động dự á n khá c nhau một cá ch hiệu quả, khả năng phâ n tí ch và giải quyết vấn đề tốt

·                 Khả năng thú c đẩy mối quan hệ hợp tá c giữa cá c tổ chức.

·                 Tiê ng Anh đọc /hiểu và giao tiếp tốt  

·                 Khả năng viết và thuyết trì nh tốt

·                 Tinh thần trá ch nhiệm cao với cô ng việc được giao

·                 Có kinh nghiệm là m việc với cá c phần mềm má y tí nh liê n quan như chương trì nh quản lý dữ liệu, phần mềm văn bản WORD, EXCEL

 

2/ Vị tri:    CÁ N BỘ ĐIỀU PHỐI DỰ Á N KHU VỰC

 

Tê n vị trí :    Điều phối viê n khu vực, Ban QLDA tiểu thà nh phần ISDS, & ldquo Dự á n Quỹ Toà n cầu phò ng chống HIV/AIDS& rdquo

 

Số lượng:  01 người

 

Nhiệm vụ:

 

Cá n bộ điều phối khu vực của dự á n chiu trá ch nhiệm chí nh trong việc điều phối và quản lý , theo dõ i thực hiện cá c hoạt động của dự á n tại cá c tỉnh của dự á n thuộc khu vực phí a Bắc hoặc cá c tỉnh dự á n thuộc khu vực phí a  Nam.

 

Cá n bộ điều phối khu vực của dự á n sẽ chịu trá ch nhiệm thực hiện cá c nhiệm vụ sau:

 

1.            Đại diện cho BQLDA tiểu thà nh phần ISDS liê n hệ với cá c đối tá c địa phương và cá c tổ chức cộng đồng/ cá c nhó m tự lực để xú c tiến cá c hoạt động của dự á n theo kế hoạch đề ra tại cá c tỉnh dự á n thuộc khu vực mì nh phụ trá ch

2.            Hỗ trợ BQLDA xú c tiến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đối tá c thực hiện tại cá c tỉnh dự á n thuộc khu vực phụ trá ch.

3.            Điều phối và giá m sá t cá c hoạt động của cá c cá n bộ dự á n cấp tỉnh.Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho cá c cá n bộ dự á n cấp tỉnh để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của cá c hoạt động.

4.            Giá m sá t hoạt động của cá c cá n bộ dự á n cá c tỉnh và theo dõ i hoạt động của cá c đối tá c thực hiện dự á n tại địa bà n cá c tỉnh thuộc khu vực dự á n phụ trá ch. Theo dõ i kết quả triển khai hoạt động dự á n của cá c tổ chức thực hiện tại cá c tỉnh thuộc khu vực phụ trá ch

5.            Tham gia cá c chuyến giá m sá t và hỗ trợ hoạt động cho cá c đối tá c thực hiện dự á n theo lịch trì nh đề ra trong kế hoạch hoạt động của dự á n tiểu thà nh phần.

6.            Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho cá c đối tá c thực hiện dự á n trong quá trì nh thực hiện cá c cô ng việc thường xuyê n như tham gia tập huấn, hợp tá c với chí nh quyền địa phương, cung cấp dịch vụ, huy động nhâ n lực và quản lý nguồn tà i trợ. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho cá n bộ dự á n cấp tỉnh và cá c đối tá c địa phương trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trì nh thực hiện cá c hoạt động dự á n tại địa bà n cá c tỉnh khu vực mì nh phụ trá ch

7.            Giá m sá t và thú c đẩy cá n bộ dự á n cấp tỉnh nộp bá o cá o tiến độ đú ng hạn. Tổng hợp cá c bá o cá o của cá c cá n bộ dự á n cấp tỉnh và là m bá o cá o kết quả và tiến độ hoạt động của dự á n tại khu vực do mì nh phụ trá ch theo yê u cầu bá o cá o và thời hạn bá o cá o do BQL dự á n đề ra.

8.            Bá o cá o kịp thời những khó khăn, thá ch thức hoặc những vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện dự á n lê n cá n bộ Quản lý Dự á n.

9.            Bá o cá o trực tiếp tới cá n bộ Quản lý Dự á n.

10.    Tham gia giao ban và bá o cá o tiến độ thường kỳ với BQLDA tiểu thà nh phần ISDS

 

Yê u cầu:

·                 Tốt nghiệp đại học cá c ngà nh khoa học xã hội và nhâ n văn, chuyê n nghà nh xã hội học, dâ n số học, tâ m lý học, ngà nh y tế/y tế cô ng cộng, hoặc ngà nh    cô ng tá c xã hội

·                 Có it nhất 02 năm kinh nghiệm là m việc về cá c dự á n can thiệp trong lĩnh vực phò ng chống HIV, đặc biệt là kinh nghiệm là m việc với cá c tổ chức cộng đồng và cá c nhó m dễ bị tổn thương (như người có HIV, phụ nữ, trẻ em nhiễm/ bị ảnh hưởng bởi HIV, người nghiện ma tú y, phụ nữ bá n dâ m, nam quan hệ tì nh dục với nam)

·                 Có khả năng quản lý và điều phối nhiều hoạt động của dự á n và nhiều đối tá c khá c nhau một cá ch hiệu quả.

·                 Có khả năng là m việc độc lập, đề ra cá c sá ng kiến khả năng phâ n tí ch và giải quyết vấn đề /giải quyết cô ng việc một cá ch hợp lý  

·                 Có khả năng thú c đẩy mối quan hệ hợp tá c giữa cá c tổ chức.

·                 Có khả năng đi cô ng tá c địa phương tới tỉnh dự á n một cá ch thường xuyê n

·                 Ký năng là m việc nhó m tốt, khả năng thí ch nghi cao trong mô i trường nhiều á p lực

·                 Có khả năng truyền đạt cá c vấn đề kỹ thuật một cá ch hiệu quả và thuyết phục

·                 Khả năng truyền đạt kiến thức thô ng qua đà o tạo và huấn luyện

·                 Tiê ng Anh đọc /hiểu và giao tiếp và viết tốt  

·                 Khả năng viết bá o cá o dự á n và thuyết trì nh tốt

·                 Tinh thần trá ch nhiệm cao với cô ng việc được giao

·                 Có kinh nghiệm là m việc với cá c phần mềm má y tí nh liê n quan như chương trì nh quản lý dữ liệu, phần mềm văn bản WORD, EXCEL

 

3/ Vị tri:    KẾ TOÁ N DỰ Á N

 

Tê n vị trí :  Kế toá n dự á n

 

Số lượng: 01 người

 

Nhiệm vụ:

Kế toá n dự á n sẽ chịu trá ch nhiệm thực hiện cá c nhiệm vụ sau:

 

1. Theo dõ i tì nh hì nh thực hiện dự á n

2. Dự toá n ngâ n sá ch, xâ y dựng hạn mức, kiểm soá t chi phí thực hiện dự á n

3. Tổng hợp, hạch toá n chi tiết dự á n

4. Hỗ trợ cá c cô ng việc chung của phò ng kế toá n

5. Cá c cô ng việc khá c có liê n quan

 

Yê u cầu:

·                 Tốt nghiệp đại học chuyê n ngà nh kế toá n, tà i chí nh

·                 Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm là m việc trong lĩnh vực kế toá n dự á n ODA về xã hội

·                 Năng động, nhiệt tì nh, cẩn trọng, có tinh thần là m việc tập thể.

·                 Thà nh thao tin học văn phò ng và cá c phần mềm kế toá n

·                 Có kỹ năng tổng hợp, bá o cá o

·                 Sử dụng được tiếng Anh trong cô gn việc

·                 Ưu tiê n cá c ứng viê n đã là m kế toá n cho cá c tổ chức phi chí nh phủ là m về lĩnh vực xã hội, cá c dự á n ODA

 

CÁ C ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Quyền lợi:

·                 Trả lương thí ch đá ng với năng lực chuyê n mô n và kinh nghiệm là m việc

·                 Được tổ chức đó ng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

·                 i trường là m việc thâ n thiện, năng động

·                 Có nhiều cơ hội được đà o tạo và phá t triển nghề nghiệp

 

Nơi là m việc:  Hà Nội và tỉnh dự á n

 

Ngà y bắt đầu là m việc:  Ngay lập tức sau khi phỏng vấn.

 

Mức lương:    Theo ngâ n sá ch của dự á n và theo năng lực của ứng viê n, sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn

Cá c ứng viê n quan tâ m xin mời gửi hồ bao gồm:

·                 CV ghi quá trì nh học tập và cô ng tá c

·                 Thư xin việc trong đó u do ứng tuyển

·                 Bản sao cá c bằng cấp liê n quan.

 

Thời hạn nộp hồ : hết ngà y 31/05/2011.

 

Vui ng gửi hồ và o địa chỉ email: nthaolinh@gmail.com

Hoặc liê n hệ với chú ng i tại

Viện Nghiê n cứu Phá t triển Xã hội - ISDS (gặp Ms.Thảo Linh)

Phò ng225, cầu thang 11, CT5, khu Sô ng Đà - Mỹ Đì nh, đường Phạm Hù ng, Hà Nội

ĐT: 04.3782 0058

Về đầu trangIn trang

THỜI TIẾT

TỶ GIÁ

Đon vị thành Viên

 • Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
  Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
 • Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
  Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
 • TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
  TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
 • TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
  TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
 • TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
  TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
 • TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
  TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
 • TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
  TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
 • Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
  Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
 • TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
  TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
 • TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
  TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
 • TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
  TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
 • Lebron soldier 11
 • Puma Fenty
 • lebron soldier 9
 • stephen curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • nike vapormax
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • john wall shoes
 • puma fenty
 • adidas john wall
 • asics shoes
 • j wall shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • http://www.stephencurryshoes.com
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • kobe 12
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • curry shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • irving shoes
 • adidas crazy explosive
 • kyrie 4
 • crazy explosive
 • crazy explosive shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • stephen curry shoes
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • kyrie 4 Shoes
 • kyrie 4
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • under armour shoes
 • ua shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • ultra boost Shoes
 • adidas ultra boost Uncaged
 • Ultra Boost
 • adidas tubular
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • nike air max
 • air max nike
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • air max 95
 • bape hoodie
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • Curry One
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • kyrie 2
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • air jordan shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Curry Shoes
 • curry one
 • michael jordan
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Rose 6
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • Curry Shoes MVP
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour Curry Shoes
 • Air Huarache
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • Air Huarache Run
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • kyrie 4
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • nike lebron james shoes
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot watches
 • nike kd 8
 • kd 8
 • tissot 1853
 • tissot watches for sale
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot 1853
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier ix
 • lebron 15
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas tubular Shadow
 • adidas tubular Radial
 • adidas tubular Viral
 • adidas tubular Defiant
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • ultra boost 3.0
 • adidas alphabounce
 • rose 7
 • d rose 7
 • adidas boost
 • nmd boost
 • yeezy boost
 • Ultra boost
 • ZX Flux boost
 • Stan Smith boost
 • Superstar boost
 • EQT boost
 • adidas d rose 7
 • adidas alphabounce Xeno
 • Puma Rihanna Creepers
 • Rihanna Creepers
 • Puma Rihanna Creepers Suede
 • Puma Rihanna Creepers Camo
 • Puma Rihanna Creepers Velvet
 • Puma Rihanna Fenty Slides
 • Puma Rihanna Creepers Shoes
 • adidas alphabounce Ams
 • adidas alphabounce Shoes
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • Adidas Outdoor Terrex
 • Adidas Outdoor Terrex Trailmaker
 • adidas terrex shoes
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • Puma Fenty Slides
 • Puma Fenty
 • Puma Fenty by Rihanna
 • Rihanna Sandals
 • Rihanna Slides
 • Puma Disc
 • Puma Disc Blaze
 • Puma Disc Shoes
 • Puma Rihanna
 • Puma Rihanna Fenty
 • asics gel kayano 23
 • canada goose
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • Puma Fenty By Rihanna
 • Puma Fenty Sandals
 • Puma Fenty Fur Slides
 • Nike PG1 Shoes
 • Nike PG1
 • nike sock racer
 • nike air sock racer og
 • Nike PG1 Shining
 • Nike Paul George 1
 • adidas yeezy boost
 • canada goose
 • Nike Pg1 Shine
 • damian lillard shoes
 • d lillard shoes
 • adidas eqt
 • nike sock racer
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • Lebron soldier 11
 • nike air max flair
 • adidas nmd womens
 • air jordan 1
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike air vapormax
 • nike air vapormax flyknit
 • nike huarache
 • calvin klein
 • calvin klein underwear
 • calvin klein outlet
 • yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas iniki
 • ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 flyknit
 • Nike air force 1 Multicolor
 • adidas ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 Oreo
 • Nike air force 1 Ultra
 • Nike air force 1 Casual Shoes
 • nike air max 90 ultra
 • nike air max 90
 • nike air max 90 ultra Essentil
 • nike air max 90 ultra Moire
 • nike air max 90 ultra Flyknit
 • nike air max 90 ultra Hyyperfuse
 • wholesale hats
 • wholesale caps
 • oakley holbrook
 • ultra boost 4
 • oakley holbrook sunglasses
 • oakley sunglasses
 • adidas superstar
 • New Era Hats
 • Cheap Snapbacks
 • Snapback Hats
 • nike zoom all out
 • nike zoom all out low
 • nike zoom all out flyknit
 • nike zoom all out shoes
 • curry 4
 • Wholesale Snapback Hats
 • curry 4
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kevin durant 10
 • adidas pure boost
 • curry 4
 • birkenstock sandals
 • lebron 15 shoes
 • birkenstock shoes
 • nike flyknit racer
 • nike air force 1 high
 • nike air force ones
 • nike roshe run
 • nike roshe run one
 • nike air more uptempo supreme
 • nike air more uptempo x suprem
 • air more uptempo
 • supreme x nike
 • nike supreme
 • nike roshe run two
 • kyrie 4
 • puma suede
 • nike zoom vaporfly elite
 • nike zoom vaporfly
 • mizuno shoes
 • mizuno running shoes
 • 友情链接:代孕武汉代孕 武汉代孕 代孕 代孕