Giới và biến đổi khí hậu
Cập nhật lúc : 10/2/2012 8:54:47 AM
Báo cáo “Giới và Biến đổi khí hậu” (Gender and Climate Change &ndash Overview Report) của tác giả Emmeline Skinner do BRIDGE - Institute of Development Studies &ndash UK xuất bản năm 2011. Báo cáo này nhằm gửi đến các nhà lập chính sách, những nhà hoạt động xã hội và nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực phát triển, bình đẳng giới hoặc biến đổi khí hậu.

Báo cáo này cũng nêu hai trường hợp điển cứu là hai tổ chức địa phương:  FUNDAEXPRESIÓN tại Santander, Columbia, và CAC (Trung tâm Nhận thức Cộng đồng) tại vùng Himalayas thuộc Ấn Độ. Các tổ chức này làm việc theo cách sáng tạo và truyền cảm hứng cùng với các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Tổ chức FUNDAEXPRESIÓN đóng vai trò chủ chốt trong việc quảng bá các mạng lưới vững mạnh của địa phương và tổ chức CAC đưa nữ và nam tham gia vào các giải pháp có sự tham gia và liên quan đến phát triển. Cả hai tổ chức này có cam kết chủ yếu về bình đẳng giới và tạo quyền cho phụ nữ.

Toàn bộ báo cáo dài 91 trang. Chúng tôi xin dịch phần tóm tắt báo cáo. 

&lsquoCuộc đấu tranh để bảo vệ môi trường không chỉ là những sáng kiến về kỹ thuật, mà còn là việc tăng năng lực và quyền lực cho phụ nữ và cộng đồng để giúp cho chính phủ có trách nhiệm giải trình về các kết quả của cuộc đấu tranh này. Vì vậy, phụ nữ, nhất là phụ nữ các nước nghèo ở phương Nam, cần phải hiện diện tại các buổi thảo luận và ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển ở cấp quốc gia và quốc tế.&rsquo
Mary Robinson và Wangari Maathai (Huffington Post 2010)

Tại sao phải chú trọng đến bình đẳng giới và biến đổi khí hậu?
Càng ngày người ta càng công nhận biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng cho đến nay những hành động để đáp trả lại vẫn còn quá chú trọng đến các giải pháp kinh tế và khoa học kỹ thuật, mà chưa có giải pháp về mặt con người và bình đẳng giới. Báo cáo này nêu bật lên nhu cầu phải đưa con người vào trọng tâm của các giải pháp về biến đổi khí hậu, phải đặc biệt chú trọng đến các thử thách và cơ hội mà biến đổi khí hậu đã mang đến cho ta trong cuộc đấu tranh về bình đẳng giới.
Báo cáo này biện hộ cho một cách tiếp cận với nữ và nam được bình đẳng về tiếng nói trong việc quyết định có liên quan đến biến đổi khí hậu và các tiến trình quản trị nhà nước rộng lớn hơn. Theo cách tiếp cận này, nữ và nam sẽ được tiếp cận như nhau đối với các nguồn tài nguyên cần thiết để đáp ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhu cầu và kiến thức của nữ và nam đều được quan tâm, các định chế và tiến trình lập chính sách về biến đổi khí hậu ở các cấp sẽ không thiên vị đối với nữ hoặc nam và không còn những rào cản về xã hội đối với việc tiếp cận của phụ nữ đối với các nguồn tài nguyên thiết thực và chiến lược.   
    
Biến đổi khí hậu là gì và tại sao biến đổi khí hậu lại là một vấn đề phát triển?
Biến đổi khí hậu là những kiểu khí hậu thất thường, mực nước biển dâng lên và những sự kiện thái quá có thể liên quan đến hoạt động của con người và phát thải khí nhà kính làm cho trái đất nóng lên. Biến đổi khí hậu thường chỉ được xem như một hiện tượng thuần túy về khoa học kỹ thuật, nhưng thực ra biến đổi khí hậu cũng còn là hiện tượng chính trị và kinh tế xã hội với những hàm ý sâu sắc về công bằng xã hội và bình đẳng giới.
Khi các kiểu khí hậu ngày càng khó dự đoán, và các sự kiện thái quá như lũ lụt, sóng mang khí nóng hoặc thiên tai ngày càng trở nên phổ biến hơn, những người nữ và nam nghèo nhất ở các nước phương Nam là những người hầu như không phải là tác nhân gây ra vấn đề biến đổi khí hậu này nhưng sinh kế của họ lại bị đe dọa nhiều nhất, tiếng nói của họ cũng yếu nhất đối với các chính sách về khí hậu. Đây không chỉ là vấn đề bất công xung quanh các nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng đây cũng là vấn đề bất công xã hội về phương diện những ai là người có quyền lực và tài nguyên để có thể gây ảnh hưởng và tạo nguồn lợi từ các chính sách làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.           
Khía cạnh giới trong biến đổi khí hậu
Nữ và nam không có những trải nghiệm như nhau về biến đổi khí hậu. Tại nhiều nước đang phát triển, các rào cản kinh tế và quy chuẩn về mặt văn hóa đã thu hẹp mức độ tiếp cận của phụ nữ đối với việc làm có hưởng lương, điều này có nghĩa là sinh kế của phụ nữ phải đặc biệt tùy thuộc vào các ngành nghề mang tính nhạy cảm về khí hậu, chẳng hạn như nông nghiệp tự cung tự cấp hoặc công việc đi lấy nước. Bất bình đẳng về giới còn thể hiện ở sự phân phối tài sản và cơ hội, điều này nghĩa là phụ nữ có rất ít phương án để lựa chọn khi gặp phải biến đổi khí hậu. Ví dụ như sự hạn chế về quyền sử dụng/ sở hữu đất đai đối với nữ nông dân làm cho họ có thể không tiếp cận được những mảnh đất màu mỡ để canh tác, và thiếu vốn về tài chính làm cho phụ nữ khó đa dạng hóa nguồn sinh kế của mình.
Sự kiện phụ nữ và trẻ gái thường phải chịu trách nhiệm về hầu hết các công việc nội trợ, chăm sóc gia đình và đó là những việc không hưởng lương, điều này cũng có nghĩa là đời sống của phụ nữ và trẻ gái bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi do biến đổi khí hậu. Họ phải đi bộ xa hơn để kiếm thực phẩm, chất đốt và nước ngày càng khan hiếm hơn do biến đổi khí hậu. Kết quả là phụ nữ và trẻ gái còn rất ít thời gian để học tập, làm việc nâng cao thu nhập hoặc tham gia vào các tiến trình lấy quyết định ở cộng đồng, điều này lại sẽ dẫn tới bất bình đẳng trong các mối quan hệ giới.    
Nam giới cũng phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhất là khi họ nghèo. Chẳng hạn như nam giới có thể bị lo lắng và căng thẳng đầu óc khi nguồn sinh kế nông thôn của họ phải thiệt hại bởi biến đổi khí hậu và nam giới không thể làm tròn bổn phận về mặt xã hội là người lao động trụ cột của gia đình. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới cảm thấy bị áp lực khi phải có những “hành động anh hùng”, làm cho nam giới phải chịu nhiều nguy cơ hơn so với phụ nữ và trẻ em. Ví dụ như trong cơn bão ở miền Trung Mỹ vào tháng 10 năm 2000, có một tỷ lệ nam giới bị thiệt mạng nhiều hơn phụ nữ vì hành vi nguy cơ này.
 
Tại sao ta phải đặt khía cạnh giới vào trọng tâm của chính sách về biến đổi khí hậu?
Chỉ &lsquobổ sung&rsquo khía cạnh giới vào chính sách về biến đổi khí hậu là chưa đủ
Kiến trúc ở cấp quốc tế của biến đổi khí hậu rất phức tạp và luôn luôn thay đổi vì có thêm nhiều văn bản thỏa thuận mới và cũng có chỉnh sửa một số văn bản hiện hành. Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC) là một khuôn khổ quốc tế để ứng phó với biến đổi khí hậu, và là văn bản đầu tiên công nhận vai trò của sự can thiệp của con người vào hệ thống khí hậu và nhu cầu cần phải xử lý sự phát thải khí CO2. Mặc dù có đề cập đến hoạt động của con người, nhưng Công ước UNFCC không có điểm nào nhắc tới bình đẳng giới.      
Tuy nhiên, các nhà biện hộ cho mối quan hệ giữa bình đẳng giới và biến đổi khí hậu vẫn kiên trì vận động hành lang ví dụ như mạng lưới toàn cầu của tổ chức GenderCC và các tổ chức xã hội dân sự khác đã và đang dẫn đến những chuyển biến tích cực trong kiến trúc về biến đổi khí hậu. Kế hoạch hành động Bali đã được soạn thảo tại Hội nghị của các nước thành viên lần thứ 13 (COP 13) vào năm 2007, cung cấp những bước khởi đầu để có sự quan tâm đến bình đẳng giới, và vào năm 2008, Ban Thư ký của Công ước UNFCC đã được thuyết phục và công nhận là cần phải có những kiến nghị mang tính giới trong các tài liệu của hội nghị.       
Đây là những bước tích cực, nhưng vẫn còn phải đi tiếp một chặng đường dài nữa. Hiện nay vẫn còn nhiều chính sách và tiến trình về biến đổi khí hậu mù về giới vì đã bỏ qua hầu hết hoặc hoàn toàn khía cạnh giới trong biến đổi khí hậu hoặc cho đó là không phù hợp. Người ta thường đưa vấn đề giới vào các chính sách hiện hành như một thứ “cộng thêm”, nếu không có cũng không sao. 

Những chính sách dựa vào thị trường vẫn còn mù về giới
Những chính sách dựa vào thị trường về việc giảm bớt khí thải CO2, cung cấp các sáng kiến kinh tế đối với việc cắt giảm phát thải khí CO2hoặc bảo tồn rừng, là những chính sách bị mù về giới nhiều nhất. Chẳng hạn như chính sách REED (Giảm khí thải từ việc phá rừng và rừng xuống cấp) đã giúp cho những nước công nghiệp phát triển &lsquobù đắp&rsquo sự phát thải khí CO2của họ bằng cách trả tiền cho các chính phủ, thường là những nước đang phát triển ở phương Nam, về việc bảo tồn rừng, để thúc đẩy cho việc giảm biến đổi khí hậu bằng cách giữ khí CO2lại trong cây cối. Việc thương mại hóa các nguồn tài nguyên mà trước đây là miễn phí đã cho ta thấy là nó dẫn đến việc loại trừ người nghèo và nông dân không có đất, mà đa số là phụ nữ, trong khi họ là những người phải sống tùy thuộc vào các sản phẩm lấy từ rừng để làm nguồn sinh kế, và họ lại rất hiếm khi được hưởng lợi từ các sáng kiến kinh tế.   
Các nhóm quốc tế vận động hành lang như Tổ chức Global Forest Coalition, và một tổ chức địa phương như FUNDAEXPRESIÓN tại Columbia, đang quảng bá cho những chính sách khác để thay thế các chính sách hiện nay bỏ quên vấn đề giới.  FUNDAEXPRESIÓN là một phần của mạng lưới nâng cao nhận thức về các chính sách toàn cầu và những hàm ý về giới, tăng năng lực và quyền năng cho nữ và nam để thách thức các chính sách này và áp dụng những cách can thiệp thích nghi và giảm thiểu biến đổi khí hậu một cách bền vững và phù hợp với địa phương. Những tổ chức ấy cũng kêu gọi sự kết nối chặt chẽ hơn ở cấp lập chính sách về việc thích nghi và giảm thiểu, để có sự tham gia nhiều hơn của những người nữ và nam nghèo trong các chính sách và cách can thiệp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Phụ nữ không được coi như một phần của giải pháp
Các chính sách thích nghi với khí hậu thường hay coi phụ nữ là những người thụ hưởng dễ bị tổn thương, chứ không coi họ như những công dân có đầy đủ các quyền mà mọi người phải công nhận chẳng hạn như về tiếng nói, kỹ năng và kinh nghiệm mà phụ nữ đã đóng góp cho xã hội. Nếu phụ nữ đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp bền vững để thích ứng với biến đổi khí hậu như là một phần của các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, thì các đóng góp này của phụ nữ cũng không được công nhận.  

Có một sự cách biệt lớn về giới trong việc ra quyết định đối với các chính sách về biến đổi khí hậu  
Có một sự cách biệt về giới trong việc ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu, sự cách biệt này có thể là yếu tố quan trọng nhất của sự mù về giới vẫn còn tồn tại dai dẳng trong các chính sách về biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như trong Hội nghị thường niên của các nước thành viên gần đây vào năm 2010 (COP 16), phụ nữ chỉ chiếm 30% của tất cả các đoàn đại biểu và chỉ có không đến 15% nữ làm trưởng đoàn. Sự mất cân bằng về giới này không chỉ làm cho các chính sách bị thiếu tính đại diện của phụ nữ, mà nó còn phản ánh quyền được tham gia và có tiếng nói về chính trị của phụ nữ đã bị từ chối.

Vậy ta cần thay đổi gì?     
Các chính sách và tiến trình về biến đổi khí hậu sẽ không có hiệu quả và cũng không được công bằng nếu chưa có nhận thức đầy đủ về giới. Điều này có nghĩa là công nhận những người hoạt động vì sự phát triển gồm có nữ và nam, công nhận rằng họ có những rào cản khác nhau và vì vậy họ sẽ có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau &ndash đôi khi còn mâu thuẫn với nhau. Nhận thức cao về giới còn có nghĩa là công nhận phụ nữ có quyền được tham gia vào các quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu và phụ nữ cũng được hưởng lợi ở các chính sách này một cách bình đẳng.
Tuy nhiên, chỉ nhận thức về bất bình đẳng giới không thôi thì chưa đủ. Những đáp ứng về biến đổi khí hậu có tiềm ẩn khả năng thách thức những bất bình đẳng quyền lực về giới, nếu giảm được những bất bình đẳng này ta sẽ đóng góp vào việc thực hiện tốt hơn bình đẳng giới và các quyền của phụ nữ, đó là khi các chính sách đóng vai trò làm nên những chuyển biến. Đây là cơ hội duy nhất để các định chế mới nổi và các tiến trình về biến đổi khí hậu áp dụng cách can thiệp có nhận thức về giới để đóng góp cho việc chuyển biến xã hội và chuyển biến về giới. 
Ta có thể học hỏi nhiều từ những sáng kiến của các cấp. Ngoài công cuộc vận động hành lang quan trọng của các tổ chức ở cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và các mạng lưới ở cấp ra chính sách, còn có nhiều tổ chức địa phương đã và đang đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nữ và nam và quảng bá nhận thức về giới, các cách tiếp cận tạo chuyển biến. Nay ta cần phải tạo ra những liên kết chặt chẽ hơn giữa chính sách toàn cầu với thực tế và các sáng kiến địa phương để đảm bảo các chính sách được nêu lên bởi tiếng nói của những người nữ và nam đang hàng ngày ứng phó với các hậu quả của biến đổi khí hậu.
Nguồn: Bản tin Giới và Xã hội số 09, Đại học Hoa Sen (QT)

Về đầu trangIn trang

THỜI TIẾT

TỶ GIÁ

Đon vị thành Viên

 • Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
  Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách về Giới (CPLG)
 • Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
  Trung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn (RDSC)
 • TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
  TTNC giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)
 • TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
  TT hỗ trợ và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW)
 • TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
  TT huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
 • TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
  TT Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng- CENEV
 • TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
  TT Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
 • Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
  Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA)
 • TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
  TT Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
 • TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
  TT phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
 • TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
  TT Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH)
 • Lebron soldier 11
 • Puma Fenty
 • lebron soldier 9
 • stephen curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • nike vapormax
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • john wall shoes
 • puma fenty
 • adidas john wall
 • asics shoes
 • j wall shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • http://www.stephencurryshoes.com
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • kobe 12
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • curry shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • irving shoes
 • adidas crazy explosive
 • kyrie 4
 • crazy explosive
 • crazy explosive shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • stephen curry shoes
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • kyrie 4 Shoes
 • kyrie 4
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • under armour shoes
 • ua shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • ultra boost Shoes
 • adidas ultra boost Uncaged
 • Ultra Boost
 • adidas tubular
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • nike air max
 • air max nike
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • air max 95
 • bape hoodie
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • Curry One
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • kyrie 2
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • air jordan shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Curry Shoes
 • curry one
 • michael jordan
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Rose 6
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • Curry Shoes MVP
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour Curry Shoes
 • Air Huarache
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • Air Huarache Run
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • kyrie 4
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • nike lebron james shoes
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot watches
 • nike kd 8
 • kd 8
 • tissot 1853
 • tissot watches for sale
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot 1853
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier ix
 • lebron 15
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas tubular Shadow
 • adidas tubular Radial
 • adidas tubular Viral
 • adidas tubular Defiant
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • ultra boost 3.0
 • adidas alphabounce
 • rose 7
 • d rose 7
 • adidas boost
 • nmd boost
 • yeezy boost
 • Ultra boost
 • ZX Flux boost
 • Stan Smith boost
 • Superstar boost
 • EQT boost
 • adidas d rose 7
 • adidas alphabounce Xeno
 • Puma Rihanna Creepers
 • Rihanna Creepers
 • Puma Rihanna Creepers Suede
 • Puma Rihanna Creepers Camo
 • Puma Rihanna Creepers Velvet
 • Puma Rihanna Fenty Slides
 • Puma Rihanna Creepers Shoes
 • adidas alphabounce Ams
 • adidas alphabounce Shoes
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • Adidas Outdoor Terrex
 • Adidas Outdoor Terrex Trailmaker
 • adidas terrex shoes
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • Puma Fenty Slides
 • Puma Fenty
 • Puma Fenty by Rihanna
 • Rihanna Sandals
 • Rihanna Slides
 • Puma Disc
 • Puma Disc Blaze
 • Puma Disc Shoes
 • Puma Rihanna
 • Puma Rihanna Fenty
 • asics gel kayano 23
 • canada goose
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • Puma Fenty By Rihanna
 • Puma Fenty Sandals
 • Puma Fenty Fur Slides
 • Nike PG1 Shoes
 • Nike PG1
 • nike sock racer
 • nike air sock racer og
 • Nike PG1 Shining
 • Nike Paul George 1
 • adidas yeezy boost
 • canada goose
 • Nike Pg1 Shine
 • damian lillard shoes
 • d lillard shoes
 • adidas eqt
 • nike sock racer
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • Lebron soldier 11
 • nike air max flair
 • adidas nmd womens
 • air jordan 1
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike air vapormax
 • nike air vapormax flyknit
 • nike huarache
 • calvin klein
 • calvin klein underwear
 • calvin klein outlet
 • yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas iniki
 • ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 flyknit
 • Nike air force 1 Multicolor
 • adidas ultra boost 4.0
 • Nike air force 1 Oreo
 • Nike air force 1 Ultra
 • Nike air force 1 Casual Shoes
 • nike air max 90 ultra
 • nike air max 90
 • nike air max 90 ultra Essentil
 • nike air max 90 ultra Moire
 • nike air max 90 ultra Flyknit
 • nike air max 90 ultra Hyyperfuse
 • wholesale hats
 • wholesale caps
 • oakley holbrook
 • ultra boost 4
 • oakley holbrook sunglasses
 • oakley sunglasses
 • adidas superstar
 • New Era Hats
 • Cheap Snapbacks
 • Snapback Hats
 • nike zoom all out
 • nike zoom all out low
 • nike zoom all out flyknit
 • nike zoom all out shoes
 • curry 4
 • Wholesale Snapback Hats
 • curry 4
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kevin durant 10
 • adidas pure boost
 • curry 4
 • birkenstock sandals
 • lebron 15 shoes
 • birkenstock shoes
 • nike flyknit racer
 • nike air force 1 high
 • nike air force ones
 • nike roshe run
 • nike roshe run one
 • nike air more uptempo supreme
 • nike air more uptempo x suprem
 • air more uptempo
 • supreme x nike
 • nike supreme
 • nike roshe run two
 • kyrie 4
 • puma suede
 • nike zoom vaporfly elite
 • nike zoom vaporfly
 • mizuno shoes
 • mizuno running shoes
 • 友情链接:代孕武汉代孕 武汉代孕 代孕 代孕